Föreläsningar

Till dig som tänker beställa en föreläsning...

Föreläsningar ges som en halv studiedag på dagtid eller på kvällstid, även som heldag enligt överenskommelse. Innehållet i en föreläsning kan - till en viss del - anpassas efter beställarens behov och önskemål.

Viktigt att veta om mina föreläsningar...

Innehållet vänder sig både till förskolans och förskoleklassens undervisning och verksamhet. Den didaktiska delen omfattar oftast mina personliga erfarenheter från dessa verksamheter – som lärare och forskare. Därmed har jag erfarenhet och närhet till barnens och lärarnas vardag som utgångspunkt för det vetenskapliga innehållet i föreläsningen.

 

Föreläsningar - förskola och förskoleklass

"Ta handdockan - språkutveckling genom upplevelse, kunskap och socialt samspel"

Användning av olika typer av dockor uppmuntrar barnens delaktighet och inflytande samt motiverar och möjliggör för barn att uttrycka sig genom olika estetiska framställningsformer. Föreläsningen utgår från förskolans/förskoleklassens formella uppdrag när det gäller barns språk-och kommunikationsutveckling.  Innehållet visar konkret på hur dockor kan användas för att skapa språkliga och kommunikativa innehåll i planerade aktiviteter men också i de spontant uppkomna situationerna. Föreläsningen presenterar även dockans olika möjligheter att stimulera skrivprocessen, matematiska begrepp samt hur arbetet med dockor bidrar till ett positivt socialt klimat genom lek, samspel och olika estetiska uttryck.  

"Att äga ett språk = att känna sig hemma"

Många förskolebarn med annat modersmål börjar sin skolgång med bristande förståelse i det svenska språket samt generellt svaga kommunikativa färdigheter. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i dagens aktuella och komplexa samhällsbild som förskolor i olika utanförskapsområden förväntas hantera i sin verksamhet - mer precist, olika etniciteter och språk i samma barngrupp, förekomster av kulturella värdekonflikter, läroplanenens i vissa avseende motsägelsefulla mål, svårigheter att behålla kompetent personal, variation i personalens utbildningsbakgrund samt förskolornas, i allmänhet, olika förutsättningar att bedriva en verksamhet av god kvalitet. Från 1970-talet och fram till dagens rådande styrdokument har den dominerande tanken varit att ”ett bra modersmål ger en bra svenska” och genererat olika former av lagstadgat modersmålsstöd både i förskolan och skolan. I några studier som belyser just denna koppling, samt i min egen forskning om svenska som andraspråk i förskolan, pekar resultaten på annat vilket innebär att föreställningen om att ”ett bra modersmål ger en bra svenska” behöver problematiseras och nyanseras. Föreläsningen ger konkreta exempel från ett antal av mina studier i förskolan och förskoleklassen och behandlar frågor om vad det innebär att kunna ett språk samt vilka metoder och strategier visar sig fungera i arbetet med svenska som andraspråk.

 

"Sagans kraft som inspiration för lärande"

Föreläsningen presenterar sagans pedagogiska möjligheter. Exempelvis hur skapas det sagolika i vardagen? Eller, innebörden av ritualer i ord och handling samt föremålens betydelse för minnesupplevelsen.  I regel behandlar sagor olika etiska frågor och dilemman vilket medför att arbetet med sagor kan bidra till att barnens sociala medvetenhet utvecklas. Sagor kan uppmuntra till språklig nyfikenhet och berika barnens kommunikation i tal och skrift. Sagan som tema inspirerar till olika former av lekar, skapande, fantasi och kreativitet.

”Häxan Hildur och matematikens värld”

Hildur är en häxa som inte vill växa och är därför extra kort. Hon tycker om att äta lax och att smygåka taxi på natten. Hennes bästa affär är Hemtextil för där finns många meter tyg med spännande mönster, snabba saxar och kaxiga nålar. En dag får Hildur ett matematiskt kvastproblem…

Föreläsningen presenterar kunskap om hur olika dockor kan stimulera barn att utveckla sin förståelse och sin förmåga att upptäcka och använda grundläggande matematik och matematiska begrepp i meningsfulla sammanhang.

-------------------------------------------------
Kurser

Kurserna ges som heldagar och har begränsat antal deltagare. Innehållet syftar till att förvärva praktiska kunskaper om handdockans tillverkning och användning i arbetet med barn i förskola och skola eller enbart spelteknik med mina egna dockor.

Tillverkning av människodockor - tillverkning av djurdockor                                                      

Dessa kurser innebär praktisk förberedelse av deltagarna - att i förväg sy dockans kropp enligt anvisning.

Att göra en föreställning

Kursen lämpar sig i första hand för arbetslag som tillsammans vill göra en enkel dockteaterföreställning, exempelvis dramatisering av olika sånger som en berättelse.

Spelteknik

Spelteknik är en fristående kurs utan krav på förkunskaper. Kursen ger kunskaper i grundläggande spelteknik på scenen och framför scenen. Vi arbetar med de grundläggande formerna av dockor – tråddocka, stavdocka och handdocka. Vi övar enkla dramatiseringar av sånger och ramsor samt dans.

Tillagd i varukorgen