Mirella Forsberg Ahlcrona Mirella Forsberg Ahlcrona | foto: Elin Sjöberg, 2017-03-23

Uppdaterad 2018-05-20

------------------------------

-------------------------------

Studentlitteratur ISBN 9789144108179

-------------------------------

Studentlitteratur ISBN 9789144068664
Mirella Forsberg Ahlcrona Mirella Forsberg Ahlcrona | foto: Elin Sjöberg, 2017-03-23

 

Mirella Forsberg Ahlcrona

Förskollärare, dockteaterpedagog och filosofie doktor i pedagogik samt docent i utbildningsvetenskap.

Verksam som universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot förskolans didaktik, vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Några rader om dockan som redskap och min forskning.

Tanken på att föremål får liv har alltid fascinerat människor och utmanat deras fantasi. En docka är ett föremål, en artefakt, tillverkad av tyg, papper, skumplast eller annat material. När den med hjälp av våra händer börjar agera som om den vore en egen person, är det lätt att involveras i ett händelseförlopp som kan beröra och engagera. Det som utspelar sig framför åskådaren på samma gång både är och inte är - egentligen är dockor bara föremål och lever inte på riktigt men det de gör och säger i stunden, är på riktigt.

En docka representerar ett möjligt liv som den i egenskap av ett föremål inte äger i sig själv. Överskridande mellan det som är och det som inte är, men kan bli, innebär egenskaper som enligt forskaren i animationsteater Ida Hamre utgör dockans dualitet, den agerande dockans grundläggande egenskap. Dockans spel kan på olika sätt mediera/förmedla människans samtid, men genom att överskrida möjliga världars gränser kan den också generera tankar om människans potentiella framtid.

Med Handdockan i pedagogiken avser jag ett samlat begrepp för olika typer av dockor som styrs med hjälp av handen - tråddocka, stavdocka och handdocka.  Min forskning handlar om att utveckla ett didaktiskt perspektiv på handdockan som ett redskap för olika former av kommunikation i förskola och skola. En dockas kropp styrs generellt av olika speltekniska regler medan innehåll och mål med dockans användning styrs av didaktiska frågeställningar vad, hur, varför och för vem. Det innebär i praktiken att en och samma docka kan användas för olika syften och i varierande sammanhang.

Följande frågeställningar är utgångspunkt och grundläggande i min forskning: 

  • Vad innebär och betyder dockans medverkan som redskap och hjälpmedel i förskolan och skolan?
  • På vilket sätt påverkas barns språk, kommunikation och lärande när de själva använder dockan?
  • Vilka relationer och handlingar utvecklas mellan lärare och barn samt mellan barn och barn i samspelet med dockan? 

Min forskning är teoretiskt grundad i en sociokulturell och verksamhetsteoretisk idétradition och behandlar frågor om kommunikativa processer med dockan som redskap. Enligt dessa perspektiv sker utveckling och lärande när människor genom sitt handlande och sin användning av kulturella redskap skapar mening i samspelet med varandra. Mitt forskningsintresse riktas mot dockans kommunikativa potentialer. Ordet potential betyder det som kan bli. Genom att belysa dockans kommunikativa potentialer - de relationella, språkliga och handlingsmässiga, vill jag med mitt arbete utveckla och presentera kunskap om dockan som redskap för kommunikation i förskolans och skolans verksamhet.


Akademisk avhandling 

Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan, 2009. 
(Acta-distribution, nytt fönster)

 

Abstract