Mirella Forsberg Ahlcrona

Mirella Forsberg Ahlcrona, docent | foto: Elin Sjöberg, 2017-03-23  

------------------------------
Uppdaterad 2023-09-15
------------------------------

Liber, 2023
ISBN 978-91-47-15046-5

Högskolan Väst, 2021

Studentlitteratur, 2016 
ISBN 9789144108179

-------------------------------

Studentlitteratur, 2012 
ISBN 9789144068664

Mirella Forsberg Ahlcrona Mirella Forsberg Ahlcrona, docent | foto: Elin Sjöberg, 2017-03-23

Mirella Forsberg Ahlcrona

Förskollärare, dockteaterpedagog och filosofie doktor i pedagogik samt docent i utbildningsvetenskap.

Fr.o.m. 2022-07-01, Fristående föreläsare, handledare och projektledare.

F.d. verksam som universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot förskolans didaktik, vid Högskolan Väst i Trollhättan.


Förskollärare:
pedagogisk profilering – barns språkutveckling, musik, docka och didaktiska lekar.

Dockteaterpedagog: vidareutveckling - handdockan som ett didaktiskt redskap för barns kommunikation och lärande.

Fil. dr i pedagogik: vetenskaplig fördjupning - barns språk- och kommunikationsutveckling genom estetiska lärprocesser, den emotionella, den kognitiva och den guidade dialogen.

Docent i utbildningsvetenskap med didaktisk inriktning: etnografiska interventionsstudier, undersöker metoder och strategier för svenska som andraspråk i förskola och förskoleklass.

 

Det specifika intresset för handdockans användning i förskolans praktik och vad detta innebär och betyder för:

- barns lärande och kommunikation,

- social utveckling samt

- utveckling av fantasi och kreativitet.

resulterade i min doktorsavhandling: Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan, Göteborgs universitet 2009.

 

Uppdragsutbildningar från Skolverket:

- Läslyftet 2017-2018-2019-2020, Högskolan Väst – Trollhättan

Kursansvarig för språkdidaktik i Läslyftet - Språk, läs- och skrivutveckling

Artikel: Estetik och kreativ kommunikation (2017)

Modul: Skapa och kommunicera

Min forskning är teoretiskt grundad i en sociokulturell och verksamhetsteoretisk idétradition och behandlar frågor om kommunikativa processer. Enligt dessa perspektiv sker utveckling och lärande när människor genom sitt handlande och sin användning av kulturella redskap skapar mening i samspelet med varandra. Mitt forskningsintresse riktas mot dockans kommunikativa potentialer för barns språkutveckling. Ordet potential betyder det som kan bli. Genom att belysa dockans kommunikativa potentialer - de relationella, språkliga och handlingsmässiga, vill jag med mitt arbete utveckla och presentera kunskap om metoder och strategier för barns språkliga utveckling i allmänhet och svenska som andraspråk i synnerhet.

Akademisk avhandling 

Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan, 2009. 
(Acta-distribution, nytt fönster)

Abstract

Tillagd i varukorgen